§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy BIKESTAGE, dostępny pod adresem internetowym www.bikestage.pl, prowadzony jest przez ROAD BIKES GROUP SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu (53-203 Wrocław), przy al. Gen. Józefa Hallera 180/2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360607, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP 899 269 98 97, REGON 021303610.
 2. Regulamin określa w szczególności zasady oraz warunki zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady i warunki techniczne korzystania ze Sklepu, warunki i sposoby rozwiązywania Umów lub procedurę reklamacji, a także warunki świadczenia innych usług za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca – ROAD BIKES GROUP SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu (53-203 Wrocław), przy al. Gen. Józefa Hallera 180/2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360607, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP 899 269 98 97, REGON 021303610.
 2. Klient/Kupujący/Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy - witryna prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bikestage.pl.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Sklepu internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu, sposób zapłaty oraz dostawy.
 6. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym, oznaczone adresem e-mail (login) i zabezpieczone hasłem, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt – dostępny w Sklepie towar lub usługa oferowane przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
  • Pod adresem e-mail: info@bikestage.pl
  • Pod adresem korespondencyjnym: ul. Wrzesińska 174, 62-020 Swarzędz
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • dostęp do urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.
 2. W razie korzystanie przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia ww. wymagań technicznych, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Konta i możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Informacje oraz opisy produktów i usług, publikowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 6
Zakładanie Konta

 1. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się na Konto w Sklepie internetowym (opcjonalnie),
 • wybrać z katalogu Produkt/-y będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” (lub równoznaczny),
 • wybierając ikonę Koszyka, potwierdzić zawartość i przejść do kolejnego kroku klikając przycisk „PRZEJDŹ DO REALIZACJI” (lub równoznaczny),
 • zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 • zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności,
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać ewentualne dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • określić sposób dostawy zamawianych Produktów,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “ZAMAWIAM I PŁACĘ”
 • w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie lub w określony sposób.

§ 8
Ceny towarów i usług oraz dostawa

 1. Ceny towarów i usług zamieszczone na stronie Sklepu internetowego:
  • wyrażone są w złotych polskich (PLN),
  • są cenami brutto (zawierają podatek VAT),
  • nie uwzględniają kosztów dostawy.
 2. Koszty dostawy są zależne on wybranego towaru, sposobu dostawy oraz końcowej kwoty zamówienia i podawane są każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dodatkowe koszty, związane z indywidualnymi ustaleniami, personalizacją produktu, specjalnym pakowaniem, będą określone w podsumowaniu Zamówienia.

§ 9
Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • elektroniczną – operatorem płatności jest paynow lub tpay,
  • kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro (podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.),
  • przy odbiorze - kartą płatniczą lub gotówką (nie dotyczy przedsiębiorców),
  • raty on-line - eRaty (Santander Consumer Bank) lub raty w Credit Agricole.
 2. Szczegółowe informacje na temat płatności elektronicznych, znajdują się na stronach operatorów:

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca przekazuje Zamówienie do realizacji po otrzymaniu płatności za Zamówienie.
 3. Sprzedawca zrealizuje zamówienie w terminie:
  • 3 – 5 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych w magazynie,
  • >5 dni roboczych w przypadku towarów niedostępnych w magazynie lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta.
  • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności (dotyczy płatności elektronicznych, kartą płatniczą on-line lub przelewem).
 4. Sprzedawca będzie informował Klienta o stanie realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym, w każdej chwili może sprawdzić status zamówienia, logując się na stronie Sklepu.
 5. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie uważa się, że Klient odstąpił od Umowy Sprzedaży a Zamówienie zostanie anulowane.
 6. Nabywca akceptując niniejszy Regulamin, jednocześnie wyraża zgodę (w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) na przesyłanie (udostępnianie) Nabywcy faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie art. 30-34 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem iż dotyczy to osób fizycznych – konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, których zakup nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
 3. W przypadku sprzedaży produktów lub usług na specjalne/indywidualne (np. limitowane wersje produktów, spersonalizowane malowanie, nietypowe części dedykowane do danego roweru itp.) zamówienie Klienta, po przystąpieniu do ich realizacji prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Nabywcę oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji Sprzedawca zwraca Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru, wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniami że:
  • Oryginalne opakowania nie uległy zniszczeniu.
  • Zwracany towar zapakowany jest w oryginalne opakowanie, nie nosi śladów użytkowania i jest pełnowartościowy.
  • W przypadku kosztów przesyłki, zwrócony zostanie koszt za najtańszy sposób dostawy.
  • Koszt zwrotu towaru obciąża Kupującego.
 7. Zwrotu płatności, Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały wykorzystane przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na dokonania zwrotu w inny sposób (np. poprzez podanie nr konta bankowego w formularzu odstąpienia od umowy). Jeżeli dokonanie zwrotu płatności na rzecz Klienta wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, koszty te ponosi Klient, chyba że zwrot następuje przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały pierwotnie wykorzystanie przez Klienta.
 8. Pełny tekst Ustawy o prawach konsumenta, dostępny jest pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf

§ 12
Reklamacje i gwarancja

 1. Każdy produkt zakupiony w Sklepie internetowym bikestage.pl, objęty jest co najmniej 2-letnią gwarancją producenta oraz rękojmią, w ramach których możesz reklamować zakupiony produkt/-y.
 2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia na piśmie lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności, na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 wszelkich reklamacji dotyczących zakupionych produktów oraz realizacji usług przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania produktów, wykonania usługi lub stwierdzenia wady produktu. W przypadku braku zgłoszenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż Zamówienie zostało zrealizowane bez zastrzeżeń, a produkt jest pełnowartościowy.
 3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie wszelkich uwag (w tym ewentualnych okoliczności wystąpienia zdarzenia, stwierdzenia wady) Klienta dotyczących realizacji Umowy przez Sprzedawcę, wykonanych usług lub wad produktu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji lub terminie jej rozpoznania na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zgłoszeniu.
 5. W przypadku przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy lub z winy nieumyślnej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym:
  • w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kc.,
  • z powodów technicznych oraz logistycznych niezależnych od Sprzedawcy.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Przed podjęciem działań zmierzających do zaangażowania strony trzeciej w roszczenie Konsumenta względem Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację bezpośrednio do Sprzedawcy i zachować terminy ich rozpatrywania podane w § 11 oraz dążyć do polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

 • Jako Konsument, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich praw oraz roszczeń za pomocą specjalnej platformy ODR.
 • Platforma ODR daje możliwość bezstronnego i niezależnego rozstrzygania sporów między Konsumentami a Przedsiębiorcami, które dotyczą zobowiązań powstałych przy zawieraniu umów zawieranych na odległość. Platforma jest przeznaczona dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej.
 • Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet.
 • Spory należy składać pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie zakładania Konta oraz dostarczenia informacji handlowych w formie elektronicznej w postaci usługi Newsletter jest zgoda Klienta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania Umów Sprzedaży na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania Umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
  • rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego,
  • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
  • świadczenia usługi Newsletter.
 5. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  • podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzonej działalności na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Sprzedawcy.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej uprzednio zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

§ 15
Cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (komputerze, telefonie lub innym urządzeniem, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) podczas przeglądania strony Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym z urządzenia, na którym zostały zapisane.
 3. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz badanie ruchu Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane po udzieleniu zgody Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania bądź zaznaczenie odpowiedniego checkboxa informującego o wykorzystywaniu plików cookies w Sklepie Internetowym.
 5. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takiej jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia plików cookies korzystanie ze Strony Internetowej może być dla Klienta mniej wydajne.

§ 16
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, między innymi: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
  • Nieskutecznego dostarczenia do Klienta wiadomości e-mail, w związku z odrzucaniem, usuwaniem, blokowaniem wiadomości przez serwer/oprogramowanie skrzynki odbiorczej Klienta.
  • Błędów Klienta popełnianych na etapie składania Zamówienia lub rejestracji Konta, w tym nieprawidłowych wyborów ilości, towarów, usług, sposobu płatności, dostawy oraz podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.
  • Składania Zamówień i przeprowadzania transakcji, przez osoby trzecie, w przypadku udostępnienia przez Klienta, danych Konta (loginu i hasła) osobom trzecim lub niewłaściwego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich (np. zapisywanie danych logowania w przeglądarce internetowej).
 4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego rozszerzenie o szczegółowe instrukcje postępowania w danym przypadku.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-05-2023.

Wykaz załączników: